Клубот за локални младински иницјативи Актив спроведува активности од проектот за промоција и афирмација на НФО. Основна цел на проектот е афирмирање, јавна промоција и информирање на младите за видовите програми и можностите кои ги нуди неформалното образование. Активности кои ги предвидува овој проект се мапирање на моменталната состојба во однос на неформалното образование во Штип, кампања за промоција на неформалното образование, организација на пет тематски работилници и јавна трибина.

Видео клипот за „аукцијата“ за дипломите од неформалното образование:

Видео презентација на ЛМИ клубот „Актив“

Видео клип за бенефитите и предностите на неформалното образование: